Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w głównym budynku Inkubatora Technologicznego PPNT AEROPOLIS w Jasionce.

Znak sprawy: PPNT.2210.48.2021.III

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia dotyczącego najmu lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej.

Lokal o powierzchni 119,16 ㎡ znajduje się na parterze w głównym budynku Inkubatora Technologicznego PPNT Aeropolis w Jasionce, adres: 36-002 Jasionka 954.

Lokal posiada następujący przyłącz sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna.

Lokal wyposażony jest w meble kuchenne, sprzęt gastronomiczny, sprzęt AGD, naczynia, sztućce. Szczegółowy opis wyposażenia został ujęty w wykazach pod nr 4, 5 ,6 (załączniki).

Powyższy lokal przeznaczony jest do najmu na okres 2 lat.

Ogłoszenie o konkursie ofert jest dostępne w pokoju 105 w budynku Inkubatora Technologicznego 4 PPNT w Jasionce, adres: 36-002 Jasionka 954 E  oraz w wersji elektronicznej na stronach:

https://rarr.rzeszow.pl/ – Aktualności, https://inkubator.rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/ 

Dokonując oceny ofert pod uwagę będzie brana wysokość stawki czynszu (kwota netto) za
1 miesiąc najmu bufetu-stołówki zaproponowana przez oferenta. Konkurs ofert wygra oferent, który zaproponuje najwyższą kwotę najmu (netto)  za 1 miesiąc.

Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a) wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (zał. nr 1)
b) aktualnego – wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert – odpisu zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oferty należy składać drogą mailową na adres: mklimczak@rarr.rzeszow.pl w terminie do dnia 16 grudnia 2021 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu zawarta pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a oferentem wybranym w konkursie (wzór umowy – zał. nr 2).

W celu dokonania oględzin lokalu prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu z Panem Mateuszem Klimczakiem nr tel. (0-17) 77 36 844 lub Panią Małgorzatą Borawską nr tel. (0-17) 77 36 843 w godz. 9.00 – 15.00.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (format DOC)

2. Wzór umowy najmu lokalu (format PDF)

3. Plany powierzchni lokalu – rzut (format PDF)

4. Wykaz wyposażenia części jadalnej (format PDF)

5. Wykaz wyposażenia zaplecza (format PDF)

6. Wykaz wyposażenia kuchni (format PDF).

Informacja o ofertach które zostały złożone przez oferentów w terminie tj. do 16 grudnia 2021 r. do godziny 12:00:

  1. „Delis” Elżbieta Kopeć – data wpływu oferty: 30.11.2021 r., godz. 17:38 – oferowana cena czynszu netto za 1 miesiąc: 2500,00 zł;
  2. DR Invest S.C. Damian Drupka, Rafał Kramarz – data wpływu oferty: 16.12.2021 r., godz. 09:16 – oferowana cena czynszu netto za 1 miesiąc: 1500,00 zł.

Brak ofert które wpłynęły po w/w terminie.

Wybrana została następująca oferta: „Delis” Elżbieta Kopeć.